ساعت مردانه ادامه ساخت و ساز در سرزمین های اشغالی

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» گزارش داده است که کمیته برنامه‌ریزی و ساخت و ساز اسرائیل با ساخت 500 واحد مسکونی جدید در اراضی اشغالی موافقت کرده است.به گزارش فارس، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» گزارش داده است که کمیته برنامه‌ریزی و ساخت و ساز اسرائیل با ساخت 500 واحد مسکونی جدید در اراضی اشغالی موافقت کرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید