ساعت مردانه مسعود کیمیایی بستری شد

مسعود کیمیایی در بیمارستان بستری شد.به گزارش بانی فیلم مسعود کیمیایی امروز به دلیل خونریزی معده در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شد.او در بخش آی سی یو بستری شده است.البته با تلاشهای پزشکان خطر رفع شده است؛هرچند مراقبتهای ویژه از وی در حال انجام است.او پاییزدو سال پیش نیز به دلیل آلودگی هوا در بیمارستان بستری شده بود.این کارگردان 73 ساله‌ سینما بهار سال 1390 نیز به دلیل ناراحتی قلبی دو بار پیاپی در بیمارستان دی تهران بستری شده بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید