ساعت مردانه تظاهرات در یونان علیه نظام سرمایه داری

یونانیان برعلیه نظام سرمایه داری وادامه سیاست ریاضت اقتصادی درشهرآتن تظاهرات گسترده برگزار کردند.به گزارش  ایرنا ، گروهی از یونانیان بعد از ظهر روز شنبه با تجمع درمقابل پارلمان این کشور برعلیه نظام سرمایه داری وادامه سیاست ریاضت اقتصادی دست به تظاهرات گسترده ای زدند.این تظاهرات به ابتکار اتحادیه سراسری کارگران مبارز( پامه) و با حمایت بیش از یک هزار سندیکا وسازمان مردم نهاد از سراسر یونان برگزار شد.دراین تظاهرات که با راهپیمایی درخیابان مرکزی شهر آتن شروع شد، علاوه بر شهروندان آتنی، تعداد زیادی نیز ازشهرهای دیگر که برای شرکت دراین تظاهرات به آتن سفر کرده بودند، حضور داشتند.تظاهر کنندگان ضمن انتقاد ازعملکرد نظام سرمایه داری وادامه سیاست ریاضت اقتصادی دولت، پارچه نوشته هایی را با خود حمل می کردند که برآنها نوشته شده بود،’ دست ازاطاعت کورکورانه ازنظام سرمایه داری بردارید’،’ مردم دیگر تاب تحمل سنگینی بار بحران مالی را ندارند’، ‘ مردم را بیش ازاین بسوی فقر و بدبختی سوق ندهید’، خواستار تغییر سیاست ریاضت اقتصادی دولت این کشور شدند.’ دیمتریس کوچوباس’ رئیس حزب چپ یونان که در پیشاپیش تظاهر کنندگان حرکت می کرد، طی سخنانی گفت : تنها راه رهایی ازبحران مالی وفقر ونکبت، رهایی ازنظام سرمایه داری است وملت بایستی خود با ادامه مبارزه بی امان، دولت را وادار به تغییر سیاست ریاضت اقتصادی واز همراهی با نظام سرمایه داری بازدارد.وی درادامه سخنان خود افزود: نظام سرمایه داری مایه وعامل بدبختی همه ملت ها واز جمله ملت یونان می باشد وچنانچه ملت خواستار رفا وبهبود وضع زندگی خود می باشد، بایستی با ادامه مبارزه، ازقیود استعمار ونظام سرمایه داری رهایی یابد.تظاهر کنندگان سپس درمقابل پارلمان این کشور تجمع وبا شعارهایی برای علیه سیاست ریاضت اقتصادی دولت راستگرای دمکراسی نوین وهمراهی با بانک جهانی، بانک مرکزی اتحادیه اروپا وصندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا یا وام دهندگان خارجی به یونان، خواستار خاتمه اطاعت کورکورانه دولت از تروئیکا شدند.براثر این تظاهرات تمام خیابان های مرکزی شهر آتن برای ساعت ها بر روی وسایل نقلیه بسته ونیروهای امنیتی زیادی برای حفظ نظام وکنترل بکارگرفته شده بودند

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید