ساعت مردانه دستگيري اراذل و اوباش جنوب غرب تهران

اراذل و اوباش جنوب غرب تهران كه با ايجاد رعب و وحشت آرامش را از ساكنان اين منطقه ربوده بودند در عملياتي منسجم از سوي ماموران نيروي انتظامي دستگير شدند.به گزارش اعتماد، نيمه‌هاي شب 26 مهرماه امسال ساكنان خيابان خليج‌فارس تهران در خواب ناز بودند كه ناگهان عربده‌كشي‌هاي چند شرور ترس و آشوب را در دلشان كاشت و آنها را به پاي پنجره‌ها كشاند. قدرت‌نمايي‌هايي كه باعث شد تا ساكنان اين منطقه بلافاصله با فوريت‌هاي پليسي 110 يافت آباد تماس بگيرند و با گزارش‌هاي متعدد خود ماموران را از ايجاد ضرب و جرح و نزاع دسته جمعي شديد در خيابان خليج‌فارس آگاه كنند. شكايات مردمي نشان مي‌داد كه چند تن از اراذل و اوباش جنوب غرب تهران با همراه داشتن انواع سلاح‌هاي سرد، چوبدستي و قمه در خيابان‌هاي خليج فارس و المهدي تردد مي‌كنند و به تخريب خودرو‌هاي شخصي مردم، عربده كشي و ايجاد ضرب و جرح مي‌پردازند.به اين ترتيب نيروهاي گشتي يگان كلانتري يافت آباد به سرعت براي شناسايي متهمان و دستگيري آنها به منطقه اعزام شدند اما اراذل و اوباش با ديدن پليس پا به فرار گذاشتند و دست ماموران در دستگيري آنها كوتاه ماند. اما اين پايان تحقيقات پليس نبود و بررسي‌ها براي دستگيري آنها همچنان ادامه داشت.سرهنگ حسين ذكايي‌خو، رييس كلانتري 151 يافت آباد تهران در تشريح روند رسيدگي به اين پرونده گفت: «در ساعت 24 روز 26 مهرماه امسال يك مورد حادثه درگيري و نزاع دسته‌جمعي در خيابان‌هاي خليج فارس و المهدي به مركز فوريت‌هاي پليسي 110 اطلاع داده شد و به دنبال آن ماموران گشت انتظامي اين يگان به محل اعلام شده اعزام و مشاهده كردند كه شماري از افراد شرور و اوباش منطقه با چوب دستي و چماق در حال عربده كشي و قدرت‌نمايي با سلاح سرد هستند.»شرايط مستانه اراذل و اوباش باعث شد تا آنها عربده‌كشي‌هاي خود را در منطقه ادامه دهند و در حالي كه تحقيقات از ساكنان خيابان خليج فارس براي كشف هويت متهمان ادامه داشت گزارش‌هاي ديگري از نزاع‌هاي دسته جمعي مجدد و ورود به زور به يكي از خانه‌هاي اين خيابان از سوي متهمان به فوريت‌هاي پليسي 110 اعلام شد. گزارش‌هاي مردمي حاكي از آن بود كه در جريان ورود به زور اشرار به يكي از خانه‌هاي خيابان خليج فارس تهران يكي از ساكنان خانه با اشرار درگير شد به شكلي كه آثار ضرب و جرح در سر و صورت او به وضوح ديده مي‌شد. شرارت اراذل و اوباش به حدي بود كه آثار تخريب درب و شيشه‌هاي خانه يكي از ساكنان خيابان خليج فارس به وسعت آن گواهي مي‌داد.به گفته ذكايي در جريان يكي از اين زورگيري‌ها شخصي با هويت آرمان نيز كه از ناحيه سر و صورت مجروح شده بود به ماموران گفت كه افرادي با هويت منوچهر، سامان و ناصر با چند فرد ناشناس ديگر به زور وارد خانه شده و او را مجروح كردند. به اين ترتيب با شناسايي هويت و چهره متهمان روند دستگيري اراذل و اوباش وارد مسير تازه‌يي شد. شرايط خيابان خليج فارس نشان مي‌داد كه پاياني بر شرارت‌هاي اراذل و اوباش نيست. گزارش‌هاي بي‌وقفه مردم به فوريت‌هاي پليسي 110 از يك سو و نياز فوري به دستگيري اراذل و اوباش و برقراري امنيت از سوي ديگر باعث شد تا گشتي‌هاي نيروي انتظامي در حالت آماده باش قرار گيرند. به گفته سرهنگ ذكايي‌خو درحالي كه تحقيقات پليس براي دستگيري اشرار ادامه داشت نيمه‌هاي شب روز 27 مهرماه بار ديگر خبر درگيري‌هاي شديد، نزاع و عربده كشي در بيمارستان فياض بخش از سوي عوامل حراست به مركز فوريت‌هاي پليسي 110 گزارش شد. ماموران با اطلاع از حضور سه متهم در بيمارستان، يگان‌هاي كلانتري 151 يافت آباد با هدف دستگيري آنها وارد عمل و به اين ترتيب موفق شدند در عملياتي ضربتي سه نفر از اراذل و اوباش را كه براي درمان جراحات خود به بيمارستان فياض‌بخش آمده بودند، دستگير كنند. سرهنگ ذكايي خو در ادامه به بازگو كردن روند شناسايي متهمان پرداخت و افزود: «پس از دستگيري سه نفر از متهمان به عربده كشي و ايجاد رعب و وحشت و ضرب وجرح در خيابان خليج فارس تهران به تدريج شاكيان و ساكنان اين منطقه به كلانتري مراجعه و به شناسايي آنها اقدام كردند. در روند شناسايي مشخص شد كه اين سه نفر همان افرادي هستند كه به زور وارد خانه‌هاي اهالي اين خيابان شده و با تخريب و ضرب و جرح اقدام به سرقت كرده‌اند.»به گفته ذكايي خو افراد دستگير شده از اراذل و اوباش سطح سه جنوب غرب پايتخت هستند كه اكنون و پس از دستگيري و تشكيل پرونده براي كشف ديگر جرايم و شناسايي ساير همدستان‌شان در اختيار ماموران پايگاه پنجم پليس اطلاعات و امنيت عمومي تهران بزرگ قرار گرفته‌اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید