ساعت مردانه اسپانیا عضو غیردایم شورای امنیت سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، اسپانیا روز پنجشنبه با سبقت گرفتن از ترکیه به عنوان عضو غیردایم شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب شد.به گزارش واحد مرکزی خبر در رای گیری که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد، پس از چهار بار رای گیری ترکیه فقط شصت رای به دست آورد اما اسپانیا موفق شد یکصد و سی و دو رای جمع کند. هر یک از این دو کشور برای به دست اوردن کرسی غیردایم در شورای امنیت به آرای دو سوم کشورهای حاضر یعنی یکصد و بیست و هشت رای نیاز داشتند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید