ساعت مردانه نوای شهرام ناظری به مناسبت بزرگداشت حافظ شیرازی

                                                                 ما درس سحر در ره ميخانه نهاديم    محصول دعا در ره جانانه نهاديمدر خرمن صد زاهد عاقل زند آتش    اين داغ که ما بر دل ديوانه نهاديمسلطان ازل گنج غم عشق به ما داد    تا روی در اين منزل ويرانه نهاديمدر دل ندهم ره پس از اين مهر بتان را    مهر لب او بر در اين خانه نهاديمدر خرقه از اين بيش منافق نتوان بود    بنياد از اين شيوه رندانه نهاديمچون می‌رود اين کشتی سرگشته که آخر    جان در سر آن گوهر يک دانه نهاديمالمنه لله که چو ما بی‌دل و دين بود    آن را که لقب عاقل و فرزانه نهاديمقانع به خيالی ز تو بوديم چو حافظ    يا رب چه گداهمت و بيگانه نهاديم دانلود

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید