ساعت مردانه نشست خبری نخستین جشنواره تئاتر خیابانی طلوع امید

دکترهمایون هاشمی در ابتدای این نشست با یادآوری این نکته که سازمان بهزیستی فعالیت‌هایش به حوزه معلولان، زنان بی‌سرپرست و فرزندان و ایتام بازمی‌گردد؛ بنابراین در این سه حوزه انسانی، هنر می‌تواند نقش‌آفرین باشد و موجب تحرک سازمانی و هدف آرمانی توانمندسازی جامعه هدف باشد گفت: «هنر به‌عنوان اصل اثربخش در زندگی انسانی و اجتماعی و مخصوصاً در موضوع توانمندسازی تأثیرات شگرفی دارد سازمان بهزیستی با این رویکرد به‌سمت تخصص و هدفمندسازی فعالیت‌ها، پیش می‌رود و قصد حمایت از افراد ضعیف را دارد.»هاشمی درخصوص دلیل انتخاب تئاتر خیابانی برای انعکاس اهداف سازمان بهزیستی اظهار داشت : «تئاتر، تجانس زیادی با اهداف سازمانی ما دارد و تئاتر خیابانی و شورایی از جنس مردم است؛ یعنی به ‌دلیل  اینکه تئاتر در خیابان اجرا می شود، از ضریب نفوذ بالایی در میان مردم برخوردار هستند.»

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید