ساعت مردانه بانک مرکزی:تاخیری از سوی بانک انجام نگرفته

با تشکرسرویس با بینندگان  مطلب زیر توسط یکی از کاربران و از طریق
ایمیل اختصاصی با بیینندگان ( karbar@tabnak. ir ) برای سایت ارسال شده
است. بر حسب کارکرد رسانه ای خود، تلاش خود را برای پاسخگویی سازمان
و مسئولان مرتبط با این درخواست به عمل آورد که نتیجه این پیگیری در قالب
گزارش زیر برای اطلاع مخاطب محترم منتشر می گردد.طرح مشکل:با سلام و احترام باطلاع میرساند در چند ماه گذشته بانک ملی آذربایجان غربی پس از تامین اعتبارو نقدینگی حقوق فرهنگیان و دریافت چک کل مبلغ حقوق در استان با تاخیر 2 تا 3 روزه حقوق را به حساب معلمین واریز میکند .در این عمل چند نکته مورد توجه است : 1- به امید دریافت حقوق در موعد مقرر خیلی از فرهنگیان چک اقساط خود را صادر کرده اند و تاخیر واریزی حقوق از طرف بانک موجب برگشت چک و جریمه 37000 ریالی صدور گواهی عدم پرداخت میشود حساب کنید از 37000 الی  36000  نفر کادر آموزش و پرورش استان چند نفر چک قسط سر ماه دارند ضرب در مبلغ جریمه و بقیه …. 2- من اعتراض کردم مسئول مربوطه در شعبه با سرپرستی تماس گرفت آنها وصول چک را تائید کردند وگفتند ولی پولی در هوا مانده به حساب معلمان واریز نشده است شما میتوانید چک قسط را که فقط سی هزار تومان کسری  دارد پرداخت نمائید حقوق تا چند ساعت دیگر واریز میشود ولی مسئول قبول نکرد گفتم نقدی میدم ولی جریمه گواهی برگشت را که 15 دقیقه است صادر کرده ای برگردان گفت نمیشود 3- سود پول 65 میلیاردی هر ماه در 2 تا 3 روز در کدام حساب و به نفع چه کسی یا ارگانی میرود جمع درآمد بانک از جریمه چکهای برگشت خورده چقدر است؟ اکنون در بین مردم مطرح می شود بانک عمداً برای افزایش گردش مالی خود این هزینه ها را تحمیل فرهنگیان میکند. بااحترام پاسخ:باسلاماحتراما،بازگشت به نامه شماره 106/ت مورخ93/05/01درخصوص تقاضای مخاطب محترم به اطلاع می رساند،موضوع واریز حقوق به حساب کارکنان آموزش وپرورش به موقع اقدام وتاخیری از سوی بانک انجام نگرفته است.اداره روابط عمومیعزیز حاجی علیاری       مهدیه نعیمی تبریزی

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید