ساعت مردانه بازگشايي سفارت‌انگليس نياز به مصوبه‌مجلس ندارد

تا ماه پيش خبرهايي که درباره روابط ايران و انگليس منتشر مي شد بيشتر پيرامون زمان هاي اعلامي براي بازگشايي سفارتخانه ها بود و ارتقاي روابط. اما ناگهان با سخنان گستاخانه ديويد کامرون در سازمان ملل عليه ايران، برخي نمايندگان مجلس خواهان عذرخواهي انگليس شدند و حتي اعلام شد که اين ارتقاي روابط نياز به مصوبه مجلس دارد و بهتر است اين گونه اقدامات از طريق پارلمان دنبال شود تا دولت. خراسان در اين باره با عباسعلي منصوري رئيس گروه پارلماني دوستي ايران و انگليس گفت‌وگو کرده و از وي پرسيده است آيا ارتقاي روابط واقعا به مصوبه نياز دارد؟ * آيا با توجه به سخنان مغرضانه کامرون در مجمع عمومي سازمان ملل درباره ايران بازگشايي سفارت انگليس در تهران متوقف شده است؟خير، بازگشايي سفارت انگليس نه تنها متوقف نشده بلکه در حال طي کردن روال عادي خودش است.* در حال حاضر روابط ديپلماتيک دو کشور در چه سطحي است؟ما روابطمان در حد کاردار غير مقيم است و اين موضوع خدمات رساني به 400 هزار تبعه ايراني در انگليس را با مشکل زيادي روبروکرده است اين تعداد براي مسائل کنسولي خود و خانواده هايشان بايد به کشورهاي هم جوار يا کشورهايي که از طرف دولت انگليس تعيين شده سفر کنند .از آن سو هم اتباع انگليس با اين مشکل مواجه هستند.* اخيرا سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اعلام کرد که براي بازگشايي سفارت انگليس و ارتقاي روابط نياز به مصوبه مجلس است آيا اين موضوع درست است؟خير اين موضوع نياز به مصوبه مجلس ندارد مجلس در مصوبه خود کاهش روابط را تصويب کرد بر همان اساس سطح روابط از سفارت به کارداري کاهش يافت در همان مصوبه تبصره اي آمده که به وزارت خارجه اجازه مي دهد در باره ارتقاي روابط ديپلماتيک بنابر منافع و مصالح کشور تصميم بگيرد.* منظور از ارتقاي روابط چيست؟در وهله اول کاردار غير مقيم به کاردار مقيم تبديل شود در اين صورت بايد سفارت خانه هاي دوکشور باز گشايي شوند.* ارزيابي شما از انتقادهايي که به عملکرد وزير خارجه وجود دارد چيست؟آقاي ظريف در نشست 3 ساعته اخير خود با کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به اتهامات، انتقادات و سوالهاي مطرح شده پاسخ داد و مستند آن ها را رد کرد به همين دليل به صراحت مي توان گفت درباره آقاي ظريف بي انصافي هاي زيادي انجام مي شود. اما مشخص نيست که جريان هاي منتقد وزير خارجه به چه علت به شدت پيگير اين موضوع هستند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید