ساعت مردانه شرایط بیمه ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی تمامی اتباع ایرانی شاغل در فعالیتهای مختلف و یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه‌ای نزد سایر صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی هستند را تحت پوشش در می‌آورد.به گزارش مهر، سید تقی نوربخش با بیان این خبر، افزود: هموطنان خارج از کشور که امکان حضور در ایران و انعقاد قرار داد بیمه با آنان میسر نیست و در این خصوص صرفا از طریق وکیل خود اقدام می‌کنند، می توانند با معرفی وکیل نسبت به ارائه تقاضا، انعقاد قرار داد و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.وی با اشاره به اینکه حداکثر سن پذیرش تقاضا برای مردان و زنان در زمان ثبت نام ۵۰ سال تمام است، اظهار کرد: چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: پذیرش درخواست آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا حداقل دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهند بود و اینکه حداقل سن متقاضی در تاریخ ثبت درخواست ۱۸ سال تمام شمسی بوده مگر اینکه گواهی رشد از مراجع ذیصلاح ارائه شود.وی گفت: وکیل متقاضی با ارائه وکالتنامه قانونی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی کشور) و یا وکالتنامه‌ای که به تأیید نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی رسیده باشد، می تواند نسبت به ارائه تقاضا، انعقاد قرار دادو پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام کند.نوربخش افزود: متقاضیان استفاده از این بیمه می توانند با پرداخت حق بیمه مقرر شامل؛ بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۶ درصد (۱۴ درصد سهم بیمه شده+۲درصد سهم دولت) و یا بیمه بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۲۰ درصد (۱۸ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد سهم دولت) از تعهدات قانونی مربوطه بهره مند شوند.وی اظهار کرد: برخورداری بیمه شدگان از مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و درمان حسب شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی در آن خواهد بود.مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تمامی متقاضیان بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت با نرخ ۲۰ درصد باید با هزینه شخص متقاضی مورد معاینه پزشکی قرارگیرند و چنانچه از کارافتاده کلی شناخته شوند تنها می توانند در قبال حمایتهای بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ ۱۶ درصد مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گیرند.وی گفت: مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که در تاریخ ارائه تقاضا کمتر از پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب وی بین ۱.۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.نوربخش افزود: مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت تقاضای آنان مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از ۱.۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا کمتر نباشد، خواهد بود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مصوبات شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می شود، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افزایش پیدا می کند.وی اظهار کرد: متقاضی در صورت تمایل می تواند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخ های تعیین شده، با پرداخت حق بیمه به میزان مشخص شده در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن صرفا” در داخل کشور از حمایت درمانی سازمان تأمین اجتماعی برای خود و افراد تحت تکفل قانونی برخوردار شود.نوربخش تصریح کرد: پرداخت وسایل کمک پزشکی (پروتز اروتز) و هزینه کفن ودفن به این قبیل از بیمه شدگان در صورت دارا بودن حمایت درمانی در زمان ارائه درخواست بهره مندی از تعهد مذکور با رعایت کلیه شرایط قانونی بلا مانع است.لازم به ذکر است که اطلاعات و فرم‌های مورد نیاز در سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی به آدرسwww.tamin.ir در دسترس متقاضیان قرار دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید